Föreningens stadgar

Läs Helsingfors Golfklubb r.f:s regler:

1§ Namn och hemort

Föreningens namn är Helsingin Golfklubi r.y. och översatt till svenska Helsingfors Golfklubb r.f. och dess hemort är Helsingfors.

2§ Föreningens syfte och verksamhetsformer

Föreningen har till ändamål att främja golfsporten i huvudstadsregionen. För att uppnå sitt syfte upprätthåller föreningen en golfbana främst för medlemmarnas bruk, bedriver utbildnings- och upplysningsarbete, anordnar träningar och tävlingar, möten och fester samt upprätthåller ett klubbhus och driver en restaurang. Föreningen får äga och/eller hyra den lösa och fasta egendom som behövs för dess verksamhet.

3§ Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet för varje person som godkänns av föreningens styrelse på grundval av en skriftlig ansökan.
Föreningens medlemmar är aktiva (spelande), passiva (icke-spelande), säsongsspelande eller stödjande medlemmar.
En aktiv medlem är antingen en vuxenmedlem eller en juniormedlem, varvid en juniormedlem blir vuxenmedlem vid utgången av det kalenderår under vilket han eller hon fyller 25 år.
En säsongsmedlem är en spelande medlem i föreningen. En säsongsmedlem har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten, men inte rösträtt. Övriga rättigheter och skyldigheter är desamma som för aktiva medlemmar.
En stödmedlem är en privatperson, organisation eller stiftelse som önskar stödja föreningens verksamhet och som godkänns av styrelsen på grundval av en skriftlig ansökan. Stödmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möten, men har inte rösträtt. En stödmedlem är inte valbar.
Årsstämman får, på förslag av styrelsen, till hedersmedlem i föreningen utse en person som har gjort enastående insatser för föreningen eller för att förverkliga dess syfte.
Höstmötet fastställer det maximala antalet aktiva och säsongsmedlemmar i föreningen.
Om en aktiv medlem önskar bli passiv medlem för en begränsad tid på grund av sjukdom, graviditet, flyttning eller andra allvarliga skäl, skall han eller hon skriftligen meddela föreningen detta före utgången av mars månad. En medlem som av styrelsen har godkänts som tillfällig passiv medlem har rätt att, efter att ha fullgjort de skyldigheter som åligger en passiv medlem, återinträda som aktiv medlem utan att betala medlemsavgift och oberoende av det högsta antal aktiva medlemmar som fastställts, efter att skriftligen ha underrättat föreningen om detta. Övergång till aktivt medlemskap skall ske efter det att föreningen mottagit underrättelsen.
Medlemmarna kan delas in i olika grupper baserat på avgifter och spelrättigheter.
Medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift till föreningen, som fastställs av höststämman. Medlemsavgiften kan vara olika för aktiva, passiva, säsongs-, junior- och stödmedlemmar.
Föreningen kan ha olika typer av spelrätter, vilka kan ha olika avgifter. Årsstämman kan bemyndiga styrelsen att erbjuda olika typer av spelrätter till företag och privatpersoner.
Medlemsavgifter, spelavgifter och inträdesavgifter betalas årligen på ett sätt som fastställs av styrelsen.
Hedersmedlemmar är befriade från medlems- och spelavgifter. Höstmötet kan bemyndiga styrelsen att ta ut en inträdesavgift av nya medlemmar, vilken kan betalas i en eller flera omgångar. Inträdesavgiften får vara olika för olika kategorier av medlemmar.
En medlem som önskar avgå från föreningen måste skriftligen meddela styrelsen eller dess ordförande detta eller tillkännage sin avgång vid ett sammanträde med föreningen för att föra det till protokollet.
En medlem som inte har betalat avgifterna enligt dessa regler inom tidsfristerna skall skriftligen uppmanas av föreningen att betala dem inom 30 dagar. Om en medlem fortsätter att underlåta att betala avgifterna och inte inom denna tid har angivit ett skäl för den uteblivna betalningen som styrelsen kan godta, skall han anses ha avsagt sig sitt medlemskap i föreningen. En förseningsavgift skall betalas för försenade betalningar enligt vad som fastställs av föreningens styrelse.
Styrelsen får entlediga en medlem på de grunder och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i lag. Styrelsen får utfärda en varning, tillrättavisa, förbjuda eller utesluta ur föreningen en medlem som inte följer beslut som fattats vid en föreningsstämma eller som anses ha allvarligt skadat föreningens anseende eller på annat sätt upprepade gånger handlat i strid med föreningens intressen.
Förvärvade medlemsrättigheter bibehålls.

4§ Styrelse

Styrelsen fungerar som föreningens juridiska styrelse. Styrelsen ska bestå av ordföranden, klubbkaptenen och damkaptenen som valts vid höstmötet, och upp till sju (7) andra medlemmar, var och en med sina egna uppgifter och ansvarsområden.
Styrelsens uppgifter omfattar särskilt följande
Att fungera som föreningens verkställande och övervakande organ så att föreningens syfte och mål uppnås.
Att ansvara för klubbens verksamhet i enlighet med lagar och bestämmelser.
Att se till att föreningens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett betryggande sätt.
Att fastställa en arbetsfördelning inom styrelsen och att utse de kommittéer och arbetsgrupper som behövs för att utföra de uppgifter som tilldelats dem. Kommittéerna skall föra protokoll över sina sammanträden.
Att ansvara för aktiviteter utanför föreningen.
Att godkänna nya medlemmar
Att besluta om utdelning av föreningens förtjänsttecken och andra hedersbetygelser och utmärkelser.
Att anställa den verksamhetschef och annan nödvändig personal och komma överens om deras löner.
Mandatperioden för ordföranden och kaptenerna är tre (3) år. De övriga ledamöterna i styrelsen skall var och en väljas till en angiven position i styrelsen för en mandatperiod, varvid minst två nya ledamöter skall väljas varje år för att ersätta dem som går i pension.
För att ersätta en ledamot som avgår från styrelsen under mandatperioden väljer föreningsmötet en ny ledamot som ersätter den avgående ledamoten för återstoden av mandatperioden. Styrelsen skall välja en vice ordförande bland sina ledamöter.
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden eller, i dennes frånvaro, av vice ordföranden, närhelst de anser det nödvändigt eller på begäran av minst två (2) styrelseledamöter, i vilket fall sammanträdet skall hållas inom två veckor. Kallelsen till direktionens sammanträde skall tillställas ledamöterna skriftligen eller elektroniskt med hjälp av en telekommunikationsförbindelse.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter, inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av rösterna. Vid lika röstetal skall ordförandens röst vara utslagsgivande, men vid personval avgörs utgången genom lottning. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

5§ Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ledamöter och av två personer utsedda av styrelsen, varav en skall vara antingen styrelsens ordförande eller styrelsens vice ordförande.

6§ Revisor och bokslut

Föreningen har en (1) revisor, som ska vara en av Centralhandelskammaren eller handelskammaren godkänd revisor eller en revisionssammanslutning. Föreningen ska dessutom välja en revisorssuppleant, om den valda revisorn inte är en revisionssammanslutning. Föreningens bokslut skall upprättas kalenderårsvis och räkenskaperna jämte erforderliga handlingar skall före den 31 mars tillställas revisorn, som skall avge sitt utlåtande till styrelsen före den 15 april.

7§ Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma skall ske genom brev med posten eller elektroniskt via telekommunikation till föreningens medlemmar senast två (2) veckor före stämman.

8§ Föreningsmöten

Två (2) ordinarie föreningsmöten hålls, vårmötet senast i maj och höstmötet senast i december. Extra föreningsmöte skall hållas när föreningsstämman så beslutar eller styrelsen anser det nödvändigt eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna så begär för ett ändamål som skriftligen anmälts.
Ett extra föreningsmöte skall hållas inom 30 dagar efter det att begäran om detta har framställts på det sätt som anges i denna punkt. Vid föreningsmöte skall varje närvarande röstberättigad medlem av föreningen ha en röst. En medlem som inte har betalat sina avgifter har ingen rösträtt vid något av föreningens möten.
Beslut fattas med enkel majoritet av rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men vid personval avgörs utgången genom lottning. Vid föreningens sammanträden skall protokoll föras.

9§ Ärenden som skall behandlas vid föreningens möten:

– öppnande av mötet
– val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
– kontroll av mötets laglighet och beslutsförhet
– godkännande av mötets arbetsordning
vårmötet:
– styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
– fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
– övriga ärenden som nämns i kallelsen till mötet och som skriftligen har meddelats styrelsen före den 15 mars.
– val av styrelsens ordförande samt vart tredje år klubbkapten och damkapten
– val av styrelseledamöter i stället för dem som
– val av revisor och vid behov dennes suppleant samt verksamhetsgranskare
– fastställande av medlems- och spelavgifter för följande år
– fastställande av budget för följande
– övriga i kallelsen nämnda ärenden, om vilka styrelsen skriftligen underrättats före den 15 oktober innevarande

10§ Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna måste fattas vid ett föreningsmöte med en majoritet av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna. Beslut om upplösning av föreningen måste fattas vid ett föreningsmöte med en majoritet av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar användas i syfte att främja golfsporten i enlighet med vad som beslutats av det möte som beslutar om upplösningen. I händelse av upplösning skall medlen användas till samma ändamål.

11§ Diverse bestämmelser

I de fall inte annat föreskrivs i dessa regler skall bestämmelserna i gällande föreningslag tillämpas.

I samarbete