Yhdistyksen säännöt

Tutustu Helsingin Golfklubi ry:n sääntöihin:

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin Golfklubi r.y ruotsiksi käännettynä Helsingfors Golfklubb r.f. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilun harrastusta pääkaupunkiseudulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää golfkenttää ensisijaisesti jäsentensä käyttöä varten, harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä, järjestää harjoituksia ja kilpailuja, kokouksia ja juhlia sekä ylläpitää klubihuoneistoa ja harjoittaa siinä ravintolaliikettä. Yhdistys voi omistaa ja/tai vuokrata toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta kirjallisen hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenet ovat aktiivijäseniä (pelaavia), passiivijäseniä (ei pelaavia), pelaavia kausijäseniä tai kannatusjäseniä.

Aktiivijäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsen siirtyy aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jona hän täyttää 25 vuotta.

Kausijäsen on yhdistyksen pelaava jäsen. Kausijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Muut oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin aktiivijäsenillä.

Kannatusjäseneksi pääsee sellainen yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa ja jonka johtokunta kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyy kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsen ei ole vaalikelpoinen.

Varsinainen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa.

Syyskokous vahvistaa yhdistyksen aktiivi- ja kausijäsenten yhteisen enimmäislukumäärän.

Jos aktiivijäsen tahtoo sairauden, raskauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn vuoksi siirtyä määräajaksi passiivijäseneksi, tulee hänen maaliskuun loppuun mennessä tehdä tästä kirjallinen ilmoitus yhdistykselle. Johtokunnan määräaikaiseksi passiivijäseneksi hyväksymä jäsen on oikeutettu passiivijäsenelle kuuluvat velvollisuudet asianmukaisesti täytettyään pääsemään takaisin aktiivijäseneksi ilman liittymismaksua ja riippumatta vahvistetusta aktiivijäsenten enimmäislukumäärästä tehtyään kirjallisen ilmoituksen yhdistykselle. Siirtyminen aktiivijäseneksi tapahtuu, kun ilmoitus on saapunut yhdistykselle.

Jäsenet voidaan jakaa maksujen ja pelioikeuden perusteella erilaisiin ryhmiin.

Jäsenet maksavat vuosittain yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman jäsenen jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen aktiivi-, passiivi- kausi-, juniori- ja kannatusjäsenille.

Yhdistyksessä voi olla erilaisia pelioikeuksia, joilla voi olla erilaiset maksut. Syyskokous voi valtuuttaa johtokunnan tarjoamaan erilaisia pelioikeuksia yrityksille ja yksityishenkilöille.

Jäsenmaksut, pelimaksut ja liittymismaksut maksetaan vuosittain johtokunnan vahvistamalla tavalla.

Kunniajäsenet ovat vapaat jäsen- ja pelimaksuista. Syyskokous voi valtuuttaa johtokunnan kantamaan uusilta jäseniltä liittymismaksun, joka voidaan maksaa joko yhdessä tai useammassa osassa. Liittymismaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsentä, joka ei ole maksanut näiden sääntöjen mukaisia maksuja määräaikojen kuluessa, on yhdistyksen toimesta kirjallisesti kehotettava suorittamaan ne 30 päivän kuluessa. Mikäli jäsen edelleen jättää maksut suorittamatta eikä ole tuon ajan kuluessa esittänyt maksamattomuudelleen syytä, jonka johtokunta voi hyväksyä, katsotaan hänen eronneen yhdistyksen jäsenyydestä. Viivästyneille maksuille on suoritettava yhdistyksen johtokunnan vahvistama viivästysmaksu.

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta laissa säädetyllä perusteella ja siinä säädettyä menettelyä noudattaen. Johtokunta voi antaa huomautuksen, varoituksen, pelikiellon taikka erottaa yhdistyksestä sellaisen jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen yleisessä kokouksessa tekemiä päätöksiä tai jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toistuvasti toimineen yhdistyksen etuja vastaan.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Johtokunta
Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta. Johtokuntaan kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, klubin kapteeni ja naisten kapteeni sekä enintää seitsemän (7) muuta jäsentä, joilla kullakin on oma tehtävänsä ja vastuualueensa.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

  1. Toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet toteutuvat.
  2. Vastata seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
  3. Huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
  4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä. Toimikunnat pitävät kokouksistaan pöytäkirjaa.
  5. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
  6. Hyväksyä uudet jäsenet
  7. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
  8. Palkata toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä sopia heidän palkkaetunsa.

Puheenjohtajan ja kapteenien toimikausi on kolme (3) vuotta. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kukin nimettyyn johtokuntatehtävään toimikaudeksi siten, että vuosittain valitaan vähintään kahteen johtokuntatehtävään uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

Johtokunnasta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen tehtävään toimikauden loppuajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaatii, jolloin kokous on pidettävä kahden viikon kuluessa. Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava sen jäsenille kirjallisesti taikka sähköisesti tietoliikenneyhteyden avulla.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuhjeenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan jäsenet ja sen määräämät henkilöt kaksi yhdessä siten, että heistä toinen on joko johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

6§ Tilintarkastaja ja tilinpäätös
Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Yhdistyksen on valittava lisäksi varatilintarkastaja, jos valittu tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö. Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on ennen maaliskuun 31. päivää jätettävä tilintarkastajalle, joiden on annettava lausuntonsa johtokunnalle huhtikuun 15. päivään mennessä.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on postitettava tai lähetettävä sähköisesti tietoliikenteen avulla yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2), kevätkokous viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

9§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat:
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Tämän lisäksi kevätkokouksessa:
– esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajalausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen maaliskuun 15. päivää kuluvaa vuotta ja syyskokouksessa
– valitaan joka kolmas vuosi johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni sekä naisten kapteeni
– valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
– valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varamies sekä toiminnantarkastaja
– vahvistetaan seuraavan vuoden jäsen- ja pelimaksujen suuruus
– vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen lokakuun 15. päivää kuluvaa vuotta.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään golfurheilua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

11§ Erinäisiä säännöksiä
Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Yhteistyössä